VERKEERSPLAN PIUSHAVEN

Hieronder staat waarom welke maatregelen zijn getroffen in de Piushaven e.o. en vanuit welke verkeersvisie dit tot stand is gekomen. De aanleiding voor deze maatregelen is het aantal woningen dat de laatste jaren is gebouwd of nog gebouwd gaan worden in het Piushavengebied. Nieuwe bewoners zorgen namelijk voor een toename van het verkeer. Uit verkeersonderzoek blijkt dat maatregelen nodig zijn om de huidige en toename van knelpunten op te kunnen lossen.

VERKEERSVISIE- EN STRUCTUUR

De verkeersstructuur in Tilburg is erop gericht om het verkeer, dat niet in het centrum hoeft te zijn, via de ringbanen en tangenten te laten rijden en niet via het centrum.
De verkeersmaatregelen zijn onderdeel van het totale verkeerscirculatieplan Piushaven. De hoofdlijnen en uitgangspunten hiervoor zijn vastgesteld in het raadsbesluit in 2003 over het TVVP (Tilburgse Verkeers- en Vervoersplan) en het Masterplan Binnenstad. Hierin staat als randvoorwaarde dat de doorgaande route via de Ringbaan Oost-Prinsenhoeven-Piushaven naar het centrum komt te vervallen.

Om het centrum bereikbaar te houden is de Cityring aangelegd. Auto’s rijden hier over twee rijstroken, in één richting, met de klok mee. Auto’s die in één richting rijden, zorgen voor minder kruisend verkeer. Dit zorgt voor een snellere doorstroming. De aanleg van de Cityring heeft gevolgen voor de verkeersstromen rond het centrum en dus ook voor het Piushavengebied. Het verkeer van en naar het centrum wordt vooral via Ringbaan-Oost – Spoorlaan en via Ringbaan-West – Hart van Brabantlaan gestuurd. Bewegwijzering naar het centrum vindt plaats via deze routes en niet via het Piushavengebied. Voor automobilisten is dit de snelste route naar het centrum, met de meeste parkeerplaatsen.

MAATREGELEN

Met de verkeersstructuur (ringbanen, tangenten en Cityring) wordt het verkeer zoveel mogelijk de goede richting in gestuurd. Maar dit is nog niet voldoende. Aanvullend hierop zijn maatregelen genomen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het Piushavengebied te kunnen waarborgen. Het gaat dan om de volgende maatregelen:

– Wethouder Baggermanlaan en brug Den Ophef
Op dit moment is de route via de St. Josephstraat, Prinsenhoeven, Havendijk en Koopvaardijstraat te druk. Niets doen betekent dat deze route in de toekomst dichtslibt en dat het sluipverkeer in de woonwijk Hoogvenne toeneemt. Verkeersstudies hebben aangetoond dat het aansluiten van het noordelijke deel van het Piushavengebied op een nieuwe weg vanuit het zuiden nodig is om dit gebied in de toekomst goed te ontsluiten. Door deze inmiddels aangelegde weg hebben de St. Josephstraat, Prinsenhoeven en Koopvaardijstraat een verkeersluwer karakter gekregen. Dit verbetert de verblijfskwaliteit van het Piushavengebied. De Wethouder Baggermanlaan is met name bedoeld voor bestemmingsverkeer van de wijken Fatima en Hoogvenne en voor bezoekers van het nieuwe AaBe-complex. Met het aanleggen van de nieuwe weg wordt het verkeer zoveel mogelijk de goede kant opgestuurd. Maar om de situatie te optimaliseren zijn er aanvullende maatregelen gerealiseerd die het gewenste effect versterken (zie hieronder).

– Circulatiemaatregelen en 30 km/uur zones
Door verkeersmaatregelen als éénrichtingsverkeer en 30 km/uur zones in de wijk Hoogvenne, wordt het doorgaande verkeer zoveel mogelijk gestuurd via de (snellere route) ringbanen. Hierdoor komt er minder sluipverkeer in het Piushavengebied. De gemeente heeft een werkgroep Verkeer in het leven geroepen om mee te denken over verkeersmaatregelen in de wijk. Het advies van de werkgroep is onlangs gepresenteerd en de reacties van onwonenden worden verwerkt in een definitief advies naar de gemeente. Zie kaartje Verkeerscirculatie Piushaven.